Regulamin sklepu internetowego furnig.shop

1.  UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE POJĘCIA OZNACZAJĄ:

1.1.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.2.    KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3.    KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.    KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5.    PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.6.    ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

1.7.    KONTO (KONTO KLIENTA) – strona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.8.    REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9.    HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.10.  SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem furnig.shop za pośrednictwem, którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.11.  SPRZEDAWCA – firma Furnig z siedzibą pod adresem 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 163A (Tel./Fax: 14 626 95 26, tel. kom. 663 374 574) wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnowa, NIP 873-020-18-09, Regon 850299943, e-mail: sklep@furnig.shop Nr konta bankowego do rozliczeń PKO BP SA 96 1020 4955 0000 7002 0010 5551.

1.12.  STRONA UMOWY – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.13.  UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.15.  USŁUGODAWCA – firma Furnig z siedzibą pod adresem 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 163A (Tel./Fax: 14 626 95 26, tel. kom. 663 374 574) wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnowa, NIP 873-020-18-09, Regon 850299943, e-mail: sklep@furnig.shop

2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2.    Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4.    Sklep Internetowy prowadzony jest przez podmiot określony w pkt 1.11.

2.5.    Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

     2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

     2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.6.    Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

     2.6.1. Komputer, tablet, smartfon lub inne podobne urządzenie z dostępem do Internetu;

     2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

     2.6.3. Zalecana rozdzielczość minimalna monitora: 1024x768 pikseli;

     2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7.    Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie , które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu na Konto), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła.

2.8.    Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.9.    Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.10.  Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.11.  Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamu).

2.12.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3.  ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1.    W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2.    Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3.    Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

     3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres e-mail i hasło.

     3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

     3.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na dostarczaniu informacji na temat najnowszej oferty dostępnej na stronie SPRZEDAWCY.

     3.3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na dostarczaniu informacji w zakresie dostępnych ofert partnerów handlowych SPRZEDAWCY.

3.4.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony i świadczona jest do momentu rozwiązania umowy z zastrzeżeniem pkt 3.6.

3.5.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

3.6.    Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

     3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia.

     3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonym w pkt 3.6.1.

     3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

     3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

3.7.    Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron i internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe i informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

3.8.    Akceptując Regulamin Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i akwizycyjnych. Jednocześnie Nabywca oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

3.9.    Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby sklepu związane z realizacją zamówienia i obsługą klienta.

3.10.   Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

4.  WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1.    Informacje o Produktach podane na stronie furnig.shop, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie przedstawiają oferty w rozumieniu art. 66 KODEKSU CYWILNEGO, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 cyt. wyżej aktu prawnego.

4.2.    Składając zamówienie na stronie furnig.shop klient potwierdza, iż akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

4.3.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy.

4.4.    Cena zamówionego towaru wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki zostanie określona w podsumowaniu formularza zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 4.5 i pkt 4.6.

4.5.    Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie SPRZEDAWCY, chyba że taka opcja nie jest dostępna dla danego produktu.

4.6.    W przypadku realizacji zamówienia oznaczonego jako „Produkt na indywidualne zamówienie” w zakładce widocznej na stronie każdego produktu "SZCZEGÓŁY REALIZACJI", KONSUMENTOWI nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w rozumieniu cyt. ustawy). Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po jego opłaceniu - od tego momentu - brak jest możliwości odstąpienia od umowy. Dla produktów wykonywanych, na indywidualne zamówienie terminy realizacji podawane są orientacyjnie i mogą zostać skrócone, lub wydłużone o kilka dni.

4.7.    Istnieje możliwość przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej , produktów nieprzekraczających wagi przestrzennej 31,5 kg, oraz gabarytów mniejszych od 3,30 m. Waga przestrzenna ustalana jest na podstawie sumy objętości wszystkich elementów w przesyłce i naliczana jest według przelicznika 1m³ przesyłki = 250 kg (waga przestrzenna = (dł. x szer. x wys.)/4000).

4.8.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.9.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.10.  W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.11.  Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”.

4.12.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.13.  W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

5.  DOSTAWA

5.1.    Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, w dni robocze (poniedziałek – piątek).

5.2.    Po otrzymaniu zamówienia Sklep wysyła do Klienta potwierdzenie zamówienia w formie e-maila zawierającego jego szczegóły. Klient, po zapoznaniu się z nim, dokonuje płatności, w wybranej przez siebie formie (powołując się na nr zamówienia). O etapach realizacji zamówienia klient informowany jest drogą elektroniczną, otrzymując wiadomości o zmianie jego statusu.

5.3.    Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od zaksięgowania przedpłaty na koncie do momentu przekazania przesyłki pod wskazany adres przez Klienta. Dostawa towarów realizowana jest w terminie od 2 do 8 tygodni w zależności od modelu).

5.4.    Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5.5.   Każda przesyłka jest ubezpieczona i dostępna na terytorium: Rzeczpospolitej Polskiej.

5.6
     Koszty wysyłki są uzależnione od wagi i wartości zamawianych produktów oraz w wyjątkowych przypadkach od rozmiaru kartonu. Sklep automatycznie oblicza wartość zamówionych produktów i podaje cenę za przesyłkę, za wyjątkiem produktów wycenianych na indywidualne zamówienie.

6.  PŁATNOŚĆ

6.1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

     6.1.1. Gotówką przy odbiorze własnym w siedzibie Sprzedawcy;

     6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);

     6.1.3. Zakup ratalny realizowany jako kredyt konsumpcyjny finansowany przez mBank;

     6.1.4. Przelewem online (Transferuj.pl): forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6,61-808 Poznań.

6.2.    Wybierając opcję przelew online lub płatność kartą, zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę Transferuj.pl w celu dokonania płatności. Bezpiecznej autoryzacji dokonuje firma Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , a żadne dane dotyczące karty płatniczej nie są przekazywane do sklepu.

6.3.    W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

7.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.    Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby sprzedawcy lub e-mail: sklep@furnig.shop Można również wykorzystać wzór odstąpienia od umowy (dostępny tutaj)

7.2.    Termin 14 dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

7.3.    W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.4.    Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

7.5.    Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez furnig.shop firma nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.6.    Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedstawiciel Firmy Furnig zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.7.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku dokonania zakupu produktu oznaczonego jako "Produkt na indywidualne zamówienie".

8.  TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1     Produkty dostępne w niniejszym sklepie objęte są gwarancją producenta. Jej długość zależy od wybranego produktu. Szczegółowa informacja zawrta jest w opisie konkretnego towaru.

8.2. 
   Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:

     8.2.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, Poz. 827).

     8.2.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@furnig.shop.

     8.2.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

     8.2.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, Poz. 827).

     8.2.5. Podstawą uznania reklamacji jest przesłanie zdjęcia Produktu, które jednoznacznie obrazuje wadę lub niezgodność Produktu.

     8.2.6. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień z tytułu rękojmi, o której mowa w Dziale II kodeksu cywilnego.

9.  POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

9.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, Poz. 827), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.3.    Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

9.4.    Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem https://furnig.shop/content/2-regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

9.5.    Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami określonymi w art. 27-46 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

9.6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-01-2021 rok.

9.7.    W przypadku zmiany niniejszego regulaminu klient, który zawarł umowę o świadczenie usług elektronicznych zostanie o tym fakcie powiadomiony. Akceptacja zmiany postanowień nie wymaga dokonywania żadnych czynności prawnych. W braku akceptacji wystarczy złożyć oświadczenie woli w trybie i terminie określonym w pkt 3.6.